• Materiały dla uczniów i rodziców - sytuacje stresowe

    

   PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

   1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
   2. W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wg następującego harmonogramu:

   • język polski – 14 maja 2024 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut,  wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut
   • matematyka – 15 maja 2024 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut
   • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut

   3. W terminie dodatkowym:

   • język polski – 10 czerwca 2024 r., godz. 9.00,
   • matematyka – 11 czerwca 2024 r., godz. 9.00
   • język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r., godz. 9.00

   4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
   · z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym  

   albo

    · przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
   Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
   5. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem. 
   6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
   7. Egzamin z języka obcego nowożytnego w szkole w Stężycy jest przeprowadzany  z następujących języków: angielskiego  lub  niemieckiego.
   Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
   8. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):

   • losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował,
   • sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego,
   • kodowanie arkusza egzaminacyjnego,
   • rozpoczynanie pracy z arkuszem po zakończeniu czynności organizacyjnych i po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego ZN,
   • zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym  ( z wyjątkiem uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi)
   • dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;    
   • oddawanie arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy,
   • zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
   • przybory i materiały które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej: długopis lub pióro z czarnym tuszem (nie może być wymazywalny), na matematykę –  również linijkę (rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem,  nie wykonuje się rysunków ołówkiem);
   • konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

   Uwaga: Uczeń może wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
    

   9. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

   Komunikat o dostosowaniach

   Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach do tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

   https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

   Na stronie internetowej CKE w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są również:
   a. przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami,
   b. arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami,
   c. zestawy ćwiczeniowe (8) umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego, matematyki i języków obcych,
   d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022 wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

   • do 30 września 2023 – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;
   • do 15 października 2023 – przedłożenie dyrektorowi nowych opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej  lub zaświadczeń o stanie zdrowia w przypadku uczniów przewlekle chorych;
   • do 20 listopada 2023 – złożenie oświadczenia przez rodziców o korzystaniu lub niekorzystaniu przez ucznia ze wskazanych przez Radę Pedagogiczną sposobów dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu, po otrzymaniu pisemnej informacji ze szkoły;
   • do 15 lutego 2024 – złożenie pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;
   • do końca kwietnia 2024 – przekazanie dyrektorowi wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów konkursów przedmiotowych.
  • Czas trwania egzaminów

  • Przybory pomocnicze

  • Termin ogłoszenia wyników

  • W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca i każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 • Linki