• O Stowarzyszeniu

    • W czerwcu 2018 roku zrodził się pomysł, by przy Szkole Podstawowej nr 6 założyć stowarzyszenie, którego nadrzędnym celem będzie pomoc finansowa, dydaktyczna oraz rzeczowa na rzecz uczniów naszej szkoły. Chętnych nie trzeba było długo szukać – w „Szóstce” nie brakuje altruistów, ludzi z pasją i poczuciem wielkiej misji, dlatego krótko po zakończeniu roku szkolnego doszło do spotkania założycielskiego, na którym powstało Stowarzyszenie „Przyjaciele Szóstki”. W styczniu 2019 roku otrzymaliśmy nr KRS i od II semestru 2018/2019 mogliśmy rozpocząć swoją piękną, charytatywną działalność.

     Stowarzyszenie „Przyjaciele Szóstki” to niejako odpowiedź na wezwanie nauczycieli i rodziców w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania pozyskanymi funduszami, co z pewnością przyczyni się do jeszcze większego rozwoju naszej placówki i wzbogacenia bazy dydaktycznej.


      

     Cele Stowarzyszenia:

     1. Pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa,

     2. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,

     3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

     4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

     5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

     6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

     7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

     8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

     9. Promocja działań Szkoły Podstawowej Nr 6 w Słupsku na forum społeczności lokalnej i ponadlokalnej,

     10. Działalność charytatywna,

     11. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

     12. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

     13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

     14. Promocja i organizacja wolontariatu.